Psikoterapiler

Vera Psikolojik Danışmanlık

Psikoterapiler

Klinik Psikologlar, danışanlarının psikolojik sorunlarını yüzyüze görüşmeler şeklinde -psikiyatristler gözetiminde- gerçekleştirdikleri “psikoterapi” süreciyle çözümlemeye çalışırlar. Psikoterapi sürecinde, yine psikoloji bilimine dayanan çeşitli terapi ekollerinden faydalanılır. Vera Psikolojik Danışmanlık olarak bizler, bireysel danışmanlık sürecinde Bilişsel Davranışçı Terapi, Şema Terapi, Kabul Kararlılık/Adanmışlık Terapisi ve EMDR Tekniği; çocuk ve ergen danışmanlığında Çocuk Merkezli Oyun Terapisi, Kum Tepsisi, Theraplay, Kabul Kararlılık/Adanmışlık Terapisi, Bilişsel Davranışçı Terapi ve EMDR Tekniği; evlilik ve çift danışmanlığında ise Duygu Odaklı Çift Terapisi, Kabul ve Kararlılık Temelli Çift Terapisi, Sistemik Cinsel Terapi psikoterapileri doğrultusunda hizmet vermekteyiz. 

 

Çocuk Merkezli Oyun Terapisi

Çocuk danışmanlığında “Çocuk Merkezli Oyun Terapisi” ile çalışmaktayız. Ergen danışmanlığında ise “Bilişsel Davranışçı Terapi Temelli Oyun Terapisi” ile çalışmaktayız. 

2 yaş ve üstü çocuklar ve ergenlerin;

Konuşma bozuklukları, okul problemleri, uyku problemleri, yeme problemleri, tuvalet problemleri, benlik problemleri (öz güven eksikliği, kendini ifade edememe, kendi cinsiyetinden hoşnut olmama...), ilişki problemleri (anne-babaya tepki, utangaçlık, çekingenlik, arkadaşlık kuramama, yalnızlık, akran-kardeş çatışması, bağlanma sorunları, boşanmaya tepki...), duygudurum problemleri (kıskançlık, kaygı, mutsuzluk, korku, öfke, huzursuzluk ile baş gösteren durumlar...), çözülememiş keder kayıp, anksiyete problemleri (ayrılık anksiyetesi, fobik anksiyete, sosyal fobi, sosyal anksiyete, panik atak, yaygın anksiyete bozukluğu), davranış problemleri (aşırı hareketlilik, davranışlarını kontrol edememe, kendine ya da eşyalarına zarar verme, mastürbasyon ve sürtünme, parmak emme, teknolojiye düşkünlük...), fiziksel ve duygusal istismar, üvey ebeveyn üvey çocuk problemleri, evlat edinme gibi problemlere dair verilen danışmanlık hizmetidir.

Farkındalık, sorumluluk alma, yaşanmışlıklardan tecrübeler kazanma ve olgunlaşma gibi temel kazanımlarını hedefleyen Gestalt Terapiden de destek almaktayız. Bununla birlikte, otizm, dikkat eksikliği, aşırı hareketlilik bozukluğu ve özgül öğrenme bozukluğu gibi nörogelişimsel bozukluklarda bireyin ve yakınlarının birincil başa çıkma stratejilerini geliştirmelerine yardımcı danışmanlık hizmeti vermekteyiz. Bireye cinsel yaşamında cinsel işlev bozuklukları bağlamında yaşadığı sorunlarda, psikoloji biliminin öne sürdüğü yöntem ve yaklaşımlarla yardımcı olmaktayız.

 

Theraplay

Temelde diğerlerine güven ve bağlanmaya yönelik aile ve çocuk terapisidir. Ebeveyn-çocuk ilişkilerinde güvenli ve doyurucu bir bağlanma üzerinden bireyin benlik değerinin desteklenmesine yardımcı olur. 

 

Kum Tepsisi Terapisi

Bir çeşit oyun terapisi tekniğidir. Kum, kum tepsisi ve yüzlerce minyatür kullanılır. 8 yaş üzeri tüm bireylerde uygulanabilir. Bilinçaltı süreçler üzerinden çalışan bu psikoterapi tekniği bilinçdışı çatışmaların bilinç düzeyine taşınmasında köprü görevi görür. Bu teknik farklı psikoterapi yaklaşımlarınca desteklenerek uygulanır.

 

Bilişsel Davranışçı Terapi

Bilişsel Davranışçı Terapi, bireyin güncel problemlerini çözüm odaklı bir yaklaşımla çözmeyi hedefler. Terapi seansları oldukça yapılandırılmış şekilde olup, diğer terapi ekollerine nazaran daha kısa süreli olsa da -bireye yaşam boyu benzer sorunlarla psikoloji bilimine dayanan teknik ve beceriler yoluyla başa çıkma becerisi kazandırması dolayısıyla- uzun süreli kazanımları vardır. 

Bilişsel Davranışçı Terapi, bireyin psikolojisini çözümlemede duygu, düşünce ve davranış olmak üzere başlıca üç boyutla ilgilenir. Bireyin kendisiyle ve çevresiyle ilişkisinde onu rahatsız eden ve terapiye gitmeye iten öncüllerde, kişinin bilişsel değerlendirmelerinin duygularına ve davranışlarına etkisi çalışılır. Terapideki güncel sorun çözümlenirken birey, aynı zamanda benzer sorunlar yaşadığında yanlış inanışlarının ya da çarpık düşüncelerinin duyguları ve davranışları üzerindeki etkisini fark etmeyi ve bunları değiştirebilmeyi öğrenir. 

Bu doğrultuda Bilişsel Davranışçı Terapinin etkili olduğu başlıca psikiyatrik bozukluklar şunlardır: 

Depresyon Bozuklukları, 

Kaygı (Anksiyete) Bozuklukları (Özgül Fobi, Sosyal Fobi/Toplumsal Kaygı Bozukluğu, Panik Bozukluk, Yaygın Kaygı Bozukluğu), 

Takıntı-Zorlantı Bozukluğu/Obsesif-Kompulsif Bozukluk (Beden Algısı Bozukluğu, Trikotillomani/Saç Yolma Bozukluğu, Deri Yolma Bozukluğu, Biriktiricilik Bozukluğu), 

Örselenme (Travma) ve Tetikleyici Etkenle (Stresörle) İlişkili Bozukluklar, 

Beslenme ve Yeme Bozuklukları

 

Şema Terapi

Şemalar, çocukluk ve ergenlik dönemi yaşantıları sonucu zihnin derinlerinde oluşan, bireyin duygu ve davranışlarında güçlü ve kalıplaşmış etkilere sahip, fark edilmesi ve değiştirilmesi güç zihinsel yapılardır. Şema Terapi, bu zihinsel yapıları bilimsel çalışmalarla tanımaya ve çözümlemeye çalışan bir terapi ekolüdür. Bu yaklaşım dayanıksızlık, terk edilme, mükemmeliyetçilik, başarısızlık, bağımlılık, boyun eğicilik, kusurluluk, cezalandırıcılık gibi başlıca 18 şemanın var olduğunu savunmaktadır. Bireylerin yaşantıları esnasında bu şemalar tetiklenir ve kişi bunlarla başa çıkmak için birtakım savunma stratejilerine ve başa çıkma yollarına başvurur. Bu terapi, bireyin şemalarını tanımasına ve şemalarındaki hasarlarla uygun ve sağlıklı şekilde başa çıkmalarına yardımcı olmayı hedefler. Bu doğrultuda Şema Terapi, bireyin günlük yaşamında şemalarının etkisiyle yaşadığı pek çok duygusal ve davranışsal sorunu çözmede etkilidir. Bununla birlikte, Şema terapinin diğer terapi ekollerine nazaran Narsistik Kişilik Bozukluğu, Borderline Kişilik Bozukluk, Çekingen Kişilik Bozukluğu, Takıntılı Zorlantılı Kişilik Bozukluğu, (Obsesif Kompulsif Kişilik Bozukluğu), Bağımlı Kişilik Bozukluğu gibi kişilik bozukluklarında daha etkili sonuçlar verdiği görülmektedir.

 

Kabul Kararlılık Terapisi

Kişinin, kendisine rahatsızlık veren içsel yaşantılarından kaçmak ve kurtulmak yerine; öz değerlerini dikkate alarak duruma uygun şekilde davranışlarını düzenlemesine yardımcı olmayı hedefler. Böylece davranışlarında esneklik gösterebilen kişiler, etkin yaşamsal başa çıkma becerileri kazanarak psikolojik dayanıklıklarını artıracaktır. Ayrıca danışan, değişebilme gücünü ve kararlılığını, değerleri doğrultusundaki amaçları için kullanabilme yetisi kazanırken; anı yaşamaya dair de farkındalık kazanacaktır.
 

Hipnoterapi 

Telkin ile kişinin farkındalığını artırarak, kendisini keşfetmesi hedeflenir. Hipnoz ile, kısa süre içinde kişinin bile farkında olmadığı sorunları kolayca açığa çıkarak çözüme kavuşabilmektedir. Bilinçdışı ile bilincin uyum halini alması ile kişi, olumsuz duygu ve düşüncelerinin farkına vararak, geliştirdiği içgörü neticesinde yapıcı bir algı oluşturur. Sağlıklı bakış açısı, sağlıklı ve uyumlayıcı davranışları da beraberinde getirir. Kendiyle ve çevresiyle uyum içinde olan birey, amaçlarını gerçekleştirmek için özdenetim de kazanacaktır. Böylece birey  kazandığı farkındalık ve özdenetim ile, sorunlarına kalıcı bir çözüm sağlayacaktır.
 

EMDR

Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR), Türkçe açılımıyla Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme, göz hareketleri ile bilinçdışı malzemenin işlenerek kişinin travmatik yaşantıya dair duyarsızlaşması ve bilgiyi yeniden işlemlemesi tekniğidir. EMDR, kişinin baş etme kabiliyetlerini aşarak travmatize edilen küçük ya da büyük travmatik yaşantıların tedavisinde uygulanır. Travmatize edilen yaşantı, sinir sisteminde tüm görüntü, ses, duygu ve düşüncelerle birlikte dağınık şekilde baskılanır. Geride bırakabildiğimiz pek çok olumlu ya da olumsuz yaşantı bellekte depolanırken, travmatik yaşantı zihinde dağınık şekilde bize rahatsızlık vermeye devam eder. EMDR, bu travmatik bilgilerin yaşanan ve geride kalan diğer yaşantılarımız gibi zihinde işlenerek belleğe aktarılmasını sağlar. Yaşananlar silinmez ancak geride bırakılabilir. Böylece ne şimdiyi ne de ileriyi etkilemeye devam etmez. 
 

Cinsel Terapi

Kadın erkek cinselliği, cinsel fizyoloji, cinsel anatomi, orgazm, cinsel inançlar, cinsel işlev bozuklukları konularında danışanların bilgilendirilmeleri ve farkındalık kazandırılmalarına dair psikoterapi sürecidir. Bu süreçte cinsel sorunlar ve cinsel işlev bozukluklarının psikolojik düzeydeki duygusal, bilişsel ve davranışsal temellerine yönelik psikoterapi müdahaleleri sistemik yaklaşımla gerçekleştirilmektedir.
 

Duygu Odaklı Çift Terapisi

İlişkilerinde sorunlar yaşayan çiftler, duygusal ihtiyaçlarının karşılıklı olarak karşılanmadığı çift taraflı olumsuz etkileşimsel döngüler içinde sağlıksız başa çıkmalar kullanırlar. Saldırı, savunma, kaçma gibi sağlıksız başa çıkmalarla ilişkideki kopuşlar tamir edilmediği gibi, ikincil duygularla ortaya çıkarak giderilemeyen birincil duygusal ihtiyaçlar da, duyguların bir türlü düzenlenememesine ve bu etkileşimsel döngünün kırılamamasına yol açar. Vera Psikolojik Danışmanlık olarak Kütahya'da Duygu Odaklı Çift Terapisi hizmeti vermekteyiz. Duygu Odaklı Çift Terapisi ile çiftlerin duygusal ihtiyaçlarını ben diliyle birbirleriyle paylaşarak duygusal ihtiyaçlarını giderdikleri bir etkileşimsel döngünün gerçekleşebilmesine yardımcı oluyoruz. Böylece çiftler, ilişkilerinde işlevsel davranış kalıpları geliştirmektedirler. Birbirini umursayan, seven, birbirine değer veren ve sevgisini gösteren, böylece yakınlık geliştirerek duygusal bağlarını kuvvetlendiren ve en nihayetinde birbirine güvenli bağlanabilen çiftler, birbirlerini anlayıp ihtiyaçlarını da giderebildiklerinde ilişki sorunlarıyla baş edebilecektir.
 

Kabul Kararlılık Temelli Çift Terapisi (Çift ve Evlilik Terapisi)

Kütahya'da Kabul Kararlılık Temelli Çift Terapisi ile “Yaşa ve Öğren” yaklaşımıyla bireysel psikoterapilerde oldukça etkili olan ve danışanlara kararlılık ve farkındalık becerileri kazandırarak psikolojik esneklik sağlayan ve böylece psikolojik dayanıklılıklarını artıran bu psikoterapi yöntemi, çiftlerin de yaşadıkları sorunlardan ve içsel yaşantılarından kaçmak ve kurtulmak yerine; öz değerlerini dikkate alarak duruma uygun şekilde davranışlarını düzenlemelerine yardımcı olmayı hedefler. Çiftler Kabul Kararlılık Temelli Çift Terapisi ile, değişebilme güçleri ve kararlılıklarını, öz değerleri ve ilişkisel değerleri doğrultusundaki amaçları için kullanabilme yetisi kazanırken; anı yaşamaya dair de farkındalık kazanacaktır.